Opći uvjeti poslovanja za inspekcijske i analitičke usluge

1. Općenito

a) Ukoliko se izričito drugačije ne dogovori, podliježu sve ponude ili uslužne djelatnosti kao i svi ugovorni odnosi koji proizlaze iz istih, a koji se ugovaraju između
„Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo i klijenta (u daljem tekstu: „ugovorni odnosi“) ovim Općim uvjetima poslovanja za inspekcijske i laboratorijske usluge (u daljem tekstu: „Opći uvjeti poslovanja“).

b) Društvo vrši inspekcijske ili laboratorijske usluge (u daljem tekstu: usluge) za one fizičke/ pravne osobe privatnog ili javnog vlasništva od kojih je dobila nalog za to („Klijent“).

c) Osim u slučaju da Društvo od Klijenta ne dobije suprotne pismene upute prije izvršenja naloga, nijedna druga osoba nema pravo da kao Klijent Društva daje bilo kakve upute, a posebno ne u pogledu obima naloga ili dodjeljivanja ispitnih izvještaja ili certifikata (u daljem tekstu: „Ispitni izvještaji“). Klijent ovim neopozivo ovlašćuje Društvo, da prosljeđuje Ispitne izvještaje dalje na treća lica, ukoliko je Klijent to tako naložio ili to prema ocjeni Društva tako proizađe, uzimajući u obzir okolnosti, trgovačke običaje i pravila prometa, tj. praksu.

d) Opći uvjeti poslovanja ili kupovine Klijenta kao i usmeni sporedni dogovori postaju obvezujući isključivo nakon prethodnog pismenog odobrenja Društva.

2. Pružanje usluga

a) Društvo će pružati svoje usluge sa dužnom pažnjom i Pravilima dobre prakse shodno specifičnim uputama Klijenta, koje Društvo potvrdi. U slučaju kad takve upute nedostaju važi sljedeće:

i) odredbe formulara za nalog ili standardni specifikacijski list Društva; i/ili
ii) standardni trgovinski običaji, uzusi ili prakse; i/ili;
iii) takvi postupci koje Društvo iz tehničkih, poslovnoorganizacijskih i/ili ekonomskih razloga smatra odgovarajućim.

b) Svi podaci u Ispitnim izvještajima proizlaze iz rezultata inspekcijskih i analitičkih postupaka koji su shodno uputama Klijenta primijenjeni, i/ili iz ocjene takvih rezultata na osnovu postojećih tehničkih standarda, trgovinskih običaja ili prakse, tj. drugih okolnosti koje se prema ocjeni Društva moraju uzeti u obzir.

c) Ispitni izvještaji Društva čiji su predmet ispitivanja uzorci, isključivo zauzimaju stav prema tim uzorcima i ne daju nikakve druge stavove o robi ili dijelu robe iz kojih su uzorci uzeti.

d) U slučaju da društvo po želji klijenta bude moralo posvjedočiti o intervencijama trećih osoba, to Klijent ovim prima k znanju da se odgovornost društva ograničava isključivo na prisustvo u trenutku intervencije kao i na prosljeđivanje rezultata ili potvrdu nastupanja intervencije. Klijent je saglasan da Društvo ne odgovara za stanje ili kalibraciju aparata, instrumenata ili uređaja za mjerenje koje su upotrebljavale treće osobe, primijenjene metode analize ili kvalifikacije, te radnje ili propuštanja saradnika trećih osoba, kao i za njihove rezultate analize.

e) Ispitni izvještaji društva prikazuju isključivo one činjenice utvrđene u trenutku vršenja ispitivanja u okviru specifičnih uputa dobivenih od strane Klijenta, ili, u slučaju da takve upute ne postoje, u okviru ispitnih parametara određenih u tački 2(a). Društvo nije obavezno da upućuje na vrijednosti ili činjenice ili da o istima izvještava, ukoliko su iste utvrđene izvan specifičnih uputa predodređenih od strane Klijenta tj. alternativnih ispitnih parametara prema tački 2(a).

f) Društvo na raspolaganje stavlja rezultate ili izvještaje ispitivanja u pismenom i potpisanom obliku. U slučaju da Klijent zatraži da mu Društvo dostavi rezultate ili izvještaje istraživanja putem interneta, to svakako ostaje obavezujuća samo pismena i potpisana verzija rezultata ili izvještaja ispitivanja. Klijent prihvata činjenicu da se obavijesti proslijeđene putem interneta sa ili bez učešća trećih mogu zagubiti ili falsificirati, da uobičajene email- poruke nisu zaštićene od pristupa trećih osoba te da Društvo stoga ne preuzima nikakve garancije za povjerljivost i valjanost email- poruka koje su napustile područje odgovornosti Društva. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za moguću štetu koja nastane kod Klijenta kao posljedica djelovanja kompjuterskih virusa koji se mogu pojaviti u procesu elektronskog prenosa podataka.

g) Društvo ima pravo da usluge u cijelosti ili djelimice prenese na pod-društvo.
Klijent ovlašćuje društvo da pod-društvu otkrije sve informacije koje su potrebne za ispunjavanje prenesenih usluga.

h) U slučaju da Društvo zadobije dokumente u vezi sa odnosima između Klijenta i trećih osoba ili zaprimi dokumente trećih osoba kao što su kopije kupoprodajnih ugovora, kreditna pisma, konosmenti itd., to se isti dokumenti imaju vrednovati isključivo kao informacije, bez proširivanja ili sužavanja obima naloga tj. ugovorenih obaveza Društva.

i) Klijent prima k znanju da Društvo kroz izvršavanje svojih usluga niti dolazi u poziciju Klijenta ili neke treće osobe, niti na drugi način preuzima, ograničava, poništava ili oslobađa obaveze Klijenta prema trećim osobama, tj. trećih osoba prema Klijentu.

j) Klijent snosi troškove i preuzima odgovornost za rizike dostavljanja uzoraka, ukoliko prethodno nije ugovoreno da uzorke preuzima Društvo. Kod pošiljki koje otprema Klijent uzorci moraju biti spakovani stručno i u skladu sa uputama Društva.

k) Svi uzorci se čuvaju za vremenski period od maksimalno tri mjeseca osim u slučaju da priroda uzoraka ne zahtijeva kraći rok držanja. Po isteku ovog roka probe će se vratiti nazad Klijentu ili se ukloniti, pri čemu istovremeno prestaje odgovornost Društva za te uzorke. Za uzorke koji se mogu stacionirati duže od tri mjeseca, troškove istog preuzima Klijent.

U slučaju povratne pošiljke, Klijent ima nadoknaditi tovarne i druge troškove. Bilo koji troškovi u vezi sa uklanjanjem proba padaju dodatno na Klijenta.

3. Period vršenja usluga

a) Društvo usluge vrši unutar uobičajenih tržišnih rokova. Termini i rokovi za pružanje usluga su samo onda obavezujući ukoliko su prethodno pismeno potvrđeni od strane društva.

b) Pridržavanje termina i rokova pretpostavlja pravovremeno zaprimanje svih dokumenata koje dostavlja Klijent kao i pravovremeno ispunjavanje sudjelovnih obaveza Klijenta prema Tački 4.

4. Obaveze klijenta

Klijent će:

a) se pobrinuti da sve informacije, instrukcije i dokumentacija neophodna za provedbu naloga bude pravovremeno dostavljena Društvu (najmanje 48 sati prije početka ugovorene usluge), kako bi Društvo moglo izvršiti tražene usluge u skladu sa ugovorom;

b) predstavnicima Društva omogućiti pristup svim prostorijama u kojima se usluge imaju vršiti, kao i poduzeti sve potrebne korake u cilju uklanjanja ili otklanjanja bilo kakvih prepreka ili prekida kod izvođenja tražene usluge;

c) po zahtjevu staviti na raspolaganje uređaje i pomoćni personal kao podršku Društvu kod izvršenja usluge;

d) obezbijediti sve potrebne mjere za fizičku i pravnu sigurnost radnih uvjeta, mjesta i ustanova za vrijeme vršenja usluga, za što preuzima isključivu odgovornost; Klijent se pritom neće oslanjati na preporuke Društva, bez obzira da li je on iste tražio ili nije.

e) obavijestiti Društvo unaprijed o svim poznatim rizicima ili opasnostima – bez obzira jesu li isti postojeći ili potencijalni – a koji se odnose na nalog, probu ili ispitivanje. U ovo, primjerice, spadaju postojanje ili mogućnosti zračenja, postojanje toksičkih, štetnih ili eksplozivnih sastavnih dijelova ili materijala, kao i zagađenje okoliša kroz otrove; u tom smislu Klijent odgovara za sve štete koje nastanu kao posljedica opasne prirode probnog materijala;

f) istaći sva svoja prava i ispuniti sve svoje obaveze prema trećim licima koje ga slijede po osnovu kupoprodajnih ili drugih ugovora ili po osnovu zakona.

5. Cijene i uvjeti plaćanja

a) U slučaju da kod davanja naloga ili pregovora pri ugovaranju nisu ugovorene cijene koje ima platiti Klijent, te se iste utvrđuju prema važećim standardnim stopama

Društva (koje mogu biti predmet usklađivanja). Sve se cijene imaju razumijevati uz dodatak odgovarajućeg važećeg poreza na promet. Društvo si pridržava pravo da troškove za pakovanje i transport zasebno stavi u račun Klijentu.

b) Klijent se obavezuje da sve uredno obračunate obaveze prema Društvu plati u roku od 14 dana po datumu ispostavljenog računa tj. u onom roku koji je naveden u računu. Od isteka ovog roka pa sve do punog plaćanja preostalih dugovanih iznosa se na iste ima obračunati zatezna kamata od 1,5% mjesečno ( tj. ona kamatna stopa koja je navedena u ispostavljenom računu) koju je Klijent dužan platiti Društvu.

c) Potraživanja Društva se mogu prebijati ili zadržavati samo onda kada je potraživanje Klijenta prema Društvu nesporno ili pravosnažno utvrđeno.

d) Klijent ima snositi sve troškove u vezi sa potraživanjem naknade troškova, uključujući i troškove inkasiranja tj. troškove advokata i slične troškove.

e) U slučaju nepredviđenih prepreka ili dodatnih troškova koji nastanu u procesu vršenja usluga Društvo će se potruditi da o ovome obavijesti Klijenta; Društvo pored toga ima pravo da dodatni obim troškova potreban za ispunjenje usluga stavi u račun Klijentu.

f) U slučaju da Društvo djelomično ili u cijelosti bude spriječeno u izvršenju ugovorene usluge iz razloga na koje ne može uticati (uključujući i povrede obaveza Klijenta određenih u Tački 4), to Društvo svejedno ima pravo da od Klijenta traži naknadu:

i) iznosa svih troškova koji su nastali kod Društva, a ne mogu se povratiti;
ii) dijela ugovorene naknade koji odgovara već pruženom dijelu usluge.

6. Obustava ili okončanje pružanja usluga

Društvo je u sljedećim slučajevima ovlašteno da odmah i bez vlastitog jamstva privremeno obustavi ili u cijelosti okonča pružanje usluga:

a) Neispunjene obaveza iz ugovora od strane Klijenta, i pored odgovarajuće opomene nakon isteka 10-dnevnog roka; i/ili

b) Obustava plaćanja, sporazum o sprječavanju insolventnosti, zahtjev za pokretanje postupka insolventnosti ili pokretanje takvog postupka, obustava poslovanja, prinudna uprava na strani Klijenta.

7. Jamstva

a) Društvo nije niti osiguravatelj niti davalac garancije te preuzima prenos bilo kakve odgovornosti vezane uz ovo. Klijenti koji traže garanciju za gubitke ili štetu trebaju zaključiti odgovarajuće osiguranje.

b) Ispitni izvještaji se sačinjavaju na osnovu podataka, dokumenata i/ili uzoraka koje na raspolaganje Društvu stavlja Klijent. Isti služe isključivo za korištenje Klijentu. Ovaj iz istih ima izvlačiti sve potrebne zaključke na vlastitu odgovornost. Niti društvo, niti neko od njegovih rukovodećih namještenika, saradnika ili podizvođača ne odgovaraju Klijentu ili trećim licima za bilo koju vrstu radnje koja je poduzeta ili je propuštena na osnovu ovih Ispitnih izvještaja, kao ni za manjkava ispitivanja koja se zasnivaju na nejasnim, pogrešnim, nepotpunim ili u zabludu vođenim informacijama koje je isposredovao Klijent.

c) Društvo ne odgovara za zakašnjele, djelomično ili u cijelosti nepružene usluge, ukoliko je ovo posljedica događaja koji leže izvan kontrole Društva (na primjer kod povreda određenih obaveza Klijenta navedenih u Tački 4).

d) Društvo odgovara i ograničava svoju odgovornost za predvidljive, ugovorno- tipične štete nastale zbog povreda suštinskih ugovornih obaveza (kardinalna obaveza ili suštinska sporedna obaveza) iz jednostavnog nemara, kao i kod nemogućnosti ispunjenja ili kašnjenja nastalih iz jednostavnog nemara. Isključuje se odgovornost Društva za štetu nastalu zbog povreda nesuštinskih ugovornih obaveza kao posljedice jednostavnog nemara.

e) Jamstvo društva shodno prethodno navedenom stavu (d) se pak ograničava po štetnom slučaju na maksimalni ukupni iznos koji odgovara 3-strukoj naknadi za one usluge čije je pružanje proizvelo štetu. Ni u kojem slučaju jamstvo Društva ne može preći ukupni maksimalni iznos od 50.000,00 KM po štetnom slučaju.

f) Društvo ne odgovara za indirektne ili posljedične štete, a posebno ne za propuštenu dobit, obustavu poslovanja, gubitak mogućnosti ugovaranja posla, smanjenja vrijednosti firme kao i za troškove u vezi sa opozivom nekog proizvoda. Društvo nadalje ne odgovara za bilo kakve gubitke, štete ili troškove koji mogu nastati kod Klijenta kao posljedica potraživanja od strane trećih osoba (posebno kod isticanja potraživanja garancije proizvoda).

g) U slučaju isticanja zahtjeva za naknadu štete Klijent ima u roku od 30 dana po otkrivanju okolnosti kojima se šteta obrazlaže iste prijaviti Društvu pismenim putem. U svakom slučaju potraživanja za obeštećenje na osnovu povreda ugovora od strane Društva zastarijevaju po isteku 12 mjeseci, računajući od zakonskog početka roka zastare.

h) Ograničenja jamstva u ovoj Tački 7 ne važe za štete koje su posljedica grube nemarnosti ili namjernog štetnog djelovanja. Isto važi i za štete po povredi života, tijela ili zdravlja, kada je Društvo odgovorno za nastanak povrede obaveze. Povreda obaveze Društva u smislu Tačke 7 izjednačena je sa njenim zakonskim zastupnikom ili osobom koja pomaže kod ispunjenja obaveze.

8. Čuvanje tajnosti podataka i intelektualno vlasništvo

a) Klijent i društvo se obavezuju da u okviru ugovornih odnosa čuvaju tajnost podataka koji su zaprimili jedno od drugoga, a koji podaci se odnose na njihovo poslovanje i na preduzeća. Oni se također obavezuju da bez prethodne pismene

saglasnosti druge strane te podatke ne prosljeđuju na treća lica, kao i da ih ne koriste u vlastite svrhe. Društvo se obavezuje da informacije dobijene u okviru ugovornih odnosa sa Klijentom tretira povjerljivo, izuzev ako su iste javno poznate ili dostupne, ili su Društvu već bile poznate, ili ako ih je Društvo saznalo od treće osobe bez povrede obaveze čuvanja tajne.

b) Društvo si zadržava svoja prava na svim metodama ispitivanja i/ili postupcima kao i na svim uređajima i/ili opremama koje je osobno razvilo i koje općenito primjenjuje, izuzev u slučaju kada su isti u okviru pružanja usluga, a shodno pismenom sporazumu, isključivo razvijeni za Klijenta.

9. Zaštita radnih rezultata

Društvo si zadržava autorska prava nad pruženim uslugama – ukoliko su iste za to prikladne. Klijentu je dopušteno da ispitne izvještaje u okviru ugovorenih odnosa kao i vještačenja sa svim tabelama, obračunima i ostalim pojedinostima koristi za svrhe kako je to utvrđeno ugovorom tek po potpunoj isplati naknade za izradu istih. Klijentu nije dopušteno da mijenja Ispitne izvještaje ili vještačenja, da ih prerađuje ili ih koristi samo u dijelovima.

Prosljeđivanje Ispitnih izvještaja ili vještačenja ustanovama ili drugim javnim mjestima je dopušteno ukoliko je to potrebno za ispunjenje svrhe ugovora tj. ukoliko je propisano zakonom. Mimo ovoga se ne dozvoljava nikakvo – pa ni u dijelovima – objavljivanje ili reproduciranje Ispitnih izvještaja ili vještačenja, a posebno ne putem interneta ili u propagandne svrhe, kao ni bilo kakvo prosljeđivanje istih trećim licima bez prethodne pismene saglasnosti Društva.

10. Razno

a) U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično postanu nedjelotvorne ili neizvršive, to ne dodiruje niti utiče na djelotvornost i izvršivost preostalih odredbi.

b) Za vrijeme pružanja usluga i za naknadni period od godinu dana Klijentu se ne dopušta da posredno ili neposredno vrbuje suradnike Društva, da ih na to ohrabruje niti da ih dovodi u iskušenje.

c) Ne dozvoljava se korištenje firme i/ili upisanih žigova (oznaka) društva u reklamne svrhe, bez obzira koje su vrste, bez prethodnog pismenog odobrenja Društva.

11. Mjerodavno pravo, nadležnost suda, rješavanje spora

Svi sporovi koji proiziđu iz ugovornih odnosa u vezi sa Općim uvjetima poslovanja, podliježu primjeni i interpretaciji prava Bosne i Hercegovine, pri čemu se isključuju pravila međunarodnog privatnog prava. Ugovara se isključiva nadležnost suda u sjedištu Društva koje je dobilo nalog da pruža usluge, i to za sporove, sve dok je Klijent pravna osoba javnog prava ili javnopravno posebno vlasništvo.

Društvo pak ima pravo da Klijenta tuži i prema svojoj općoj mjesnoj nadležnosti.