Naša djelatnost

Renomirana kontrolna kuća sa višedecenijskim iskustvom

Inspekt RGH je renomirana kontrolna kuća sa višedecenijskim iskustvom na poslovima kontrole kvaliteta i kvantiteta roba te mikrobiologija hrane u trgovinskom prometu. Kvalitet usluga koje pružamo obezbijedio je našoj kompaniji lidersku poziciju u domenu kontrole i laboratorijskih ispitivanja svih vrsta ugljeva, nafte i naftnih derivata, mineralnih sirovina, biomase, otpadne vode, zraka, buke, tla, hrane, uzorkovanja, analize i izrade elaborata o kvalitetu rudnih nalazišta, itd. u regionu i šire. 

Sjedište Društva je u Sarajevu, a njegova osnovna djelatnost kontrola kvaliteta i kvantiteta roba.

Firma posjeduje svoje akreditovane ispitne laboratorije u kojima se vrše ispitivanje nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, aluminija, rude boksita, proizvoda bazne hemije, kreča, gipsa, otpadnih voda, mjerenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora, imisijska mjerenja u zrak, prehrambenih proizvoda, buke, ispitivanje sigurnosnih ventila itd. Laboratorije se nalaze na tri lokacije i to u Kaknju, Tuzli i Sarajevu.

Ispitine laboratorije su akreditirane od strane Instituta za akreditiranje BiH-BATA prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

Danas, Ispitne laboratorije su jedan od lidera u ocjenjivanju kvaliteta sa ispitnim rezultatima koji se mogu mjeriti sa nalazima najsavremenijih laboratorija u svijetu. Također, ovim je omogućeno da rezultati koje daje naši Ispitni laboratoriji budu priznati svugdje u svijetu bez naknadnog preispitivanja, što je od ogromnog strateškog značaja u konačnici i za samu državu BiH.

Pored akreditacije, posjedujemo i Rješenja izdata od odgovarajućih nadležnih organa vezano za sve vrste naših usluga kojim se bavimo. Jedini posjedujemo Rješenje za ispitivanje uglja i boksita iz istražnih bušotina od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Danas “Inspekt RGH” d.o.o. Sarajevo ima preko 80 zaposlenih od kojih je većina specijalizirana za kontrolu kvaliteta i kvantiteta različitih roba (zaposleno u Podružnicama, Ispitnim laboratorijima i punktovima širom BiH). Kako bi se na najkvalitetniji način odgovorilo zahtjevima klijenata, primarni cilj je podizanje tehnološkog nivoa opreme i usavršavanje zaposlenih, putem internih i eksternih edukacija, angažiranih na kontroli roba.

Kvalitativno- kvantitativna kontrola obuhvata:

 • rude (sve vrste ugljeva, boksit, glinica, hidrat glinice),
 • pelet,
 • tečna naftna goriva, ulja, maziva,
 • hemijske proizvode,
 • monitoring otpadnih voda,
 • EBS-a,
 • mjerenje emisije dimnih plinova (emisije zagađujućih materija u zrak),
 • monitoring kvaliteta zraka
 • imisijska mjerenja taložnog praha,
 • mjerenje nivoa buke,
 • ispitivanje kvaliteta tla,
 • ispitivanja sigurnosnih ventila na bocama pod pritiskom,
 • ispitivanja uslova radne sredine, mikroklima
 • ispitivanje fizičko – hemijskih parametara prehrambenih proizvoda.
 • mikrobiologija vode
 • mikrobiologija lanca prehrambenih proizvoda
 • kontrola količine, kvaliteta, kao i analiza na pesticide raznih vrsta voća, kako pri uvozu, tako i za inostrano tržište
 • kontrola svježeg i smrznutog voća
 • certificiranje