Akreditacija mikro-biološkog laboratorija

Tokom aprila 2022.godine, Inspekt RGH d.o.o. je završio jednu veliku investiciju, uspješnim akreditiranjem mikrobiološkog laboratorija, osposobljenog za ispitivanje ispravnosti hrane, kako pri uvozu, tako i za unutrašnje tržište.

Time je sa već ranije opremljenom i akreditiranom laboratorijom za ispitivanje fizičko-hemijskih osobina prehrambenih namjernica, zaokružena jedna velika cjelina bitna kako sa aspekta zaštite potrošača, tako i sa aspekta firme.

Kontrola roba pri uzvozu i izvozu Shodno zakonskim propisima, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je imenovan kao pravno lice kojem su data javna ovlaštenja za
Inspekcijski poslovi Inspekcijski poslovi obuhvataju U pogledu inspekcijskih poslova, Inspekt RGH je registrovan za obavljanje poslova kontrole kvaliteta i kvantiteta tečnih naftnih goriva u